Name
District
Type
Enrollment #
Fenton Area Public Schools
Type:Public
Enrollment: 816
Fenton Area Public Schools
Type:Public
Enrollment: 1159
Lake Fenton Community Schools
Type:Public
Enrollment: 510
Fenton Area Public Schools
Type:Public
Enrollment: 450
Fenton Area Public Schools
Type:Public
Enrollment: 450
Fenton Area Public Schools
Type:Public
Enrollment: 455
Lake Fenton Community Schools
Type:Public
Enrollment: 470