Name
District
Type
Enrollment #
Erickson Elementary (Ypsilanti)
School District Of Ypsilanti
Type:Public
Enrollment: 338
School District Of Ypsilanti
Type:Public
Enrollment: 259
Van Buren Public Schools
Type:Public
Enrollment: 350
Washtenaw Isd
Type:Public
Enrollment: 347
Washtenaw Isd
Type:Public
Enrollment: 149
School District Of Ypsilanti
Type:Public
Enrollment: 490